Algemene blogberichten
Algemene blogberichten
06/11/2024
7 min
0

De vijf impactgebieden van een B-Corp

06/11/2024
7 min
0

In dit blog gaan we in op de vijf impactgebieden die B-Corps definiëren en onderscheiden: Governance, Werknemers, Gemeenschap, Milieu, en Klanten. Deze gebieden vormen de ruggengraat van het B-Corp certificeringsproces en belichamen de integrale manier waarop gecertificeerde bedrijven hun zakelijke praktijken benaderen.

Elk gebied wordt beoordeeld op basis van strikte normen die ervoor zorgen dat bedrijven niet alleen streven naar winst, maar ook naar het creëren van een positieve impact op zowel lokale als globale schaal. Door te focussen op deze vijf gebieden, zetten B-Corps zich in voor het bouwen van een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame economie.

B-Lab’s standaarden zijn in constante ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ze effectief verschillende industrieën, meerdere vormen van beleid en praktijken kunnen evalueren. Deze standaarden worden onafhankelijk beheerd door de Standards Advisory Council van B-Lab, en verbeterd door de gemeenschap van gebruikers en stakeholders. Dit zorgt ervoor dat de standaarden relevant blijven en bijdragen aan het doel van het creëren van een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie.

Governance

Het impactgebied Governance binnen de B-Corp certificering richt zich op de algehele missie, ethiek, aansprakelijkheid en transparantie van een onderneming. Dit gebied beoordeelt hoe bedrijven hun sociale en milieudoelen integreren in de prestatie-evaluaties van medewerkers, hoe ze rapporteren over en transparant zijn in hun impact en hoe ze betrokkenheid van belanghebbenden stimuleren. Het omvat ook de structuur van het bestuur en de naleving van een gedragscode, naast financiële controles en de transparantie daarvan, zowel intern als publiekelijk.

Een belangrijk aspect van Governance is de nadruk op 'Purpose & Stakeholder Governance'. Dit onderdeel van de B-Corp certificering vereist dat bedrijven niet alleen hun eigen belangen overwegen, maar ook die van alle stakeholders - klanten, werknemers, leveranciers, gemeenschappen, het milieu en aandeelhouders - bij hun besluitvorming. Deze verschuiving van shareholder primacy, waarbij beslissingen voornamelijk worden genomen met het oog op winstmaximalisatie voor eigenaren en aandeelhouders, naar stakeholder governance is cruciaal voor het aanpakken van hedendaagse uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale ongelijkheid.

De B-Corp certificering stimuleert bedrijven om hun governance structuur te wijzigen om rekening te houden met de belangen van alle stakeholders in hun besluitvormingsprocessen, waar de wetgeving dit toelaat. Dit betekent dat bedrijven hun bedrijfsdoel moeten afstemmen op een positieve sociale en milieueffect, moeten overwegen hoe hun beslissingen impact hebben op stakeholders, governance structuren moeten creëren om stakeholder overwegingen te realiseren, en verantwoordelijk en transparant moeten communiceren over de voortgang naar hun sociale en milieudoelen.

Werknemers

Het impactgebied ‘werknemers’ is een tweede belangrijk onderdeel van de B-Corp certificering, gericht op het bevorderen van eerlijke, inclusieve en ondersteunende werkomgevingen. Dit gebied evalueert hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers op het gebied van financiële zekerheid, gezondheid en veiligheid, welzijn, professionele ontwikkeling, en betrokkenheid en tevredenheid. B-Corp gecertificeerde bedrijven moeten bewijzen dat ze verder gaan dan alleen het naleven van de wet; ze moeten actief bijdragen aan het welzijn van hun werknemers.

Bedrijven die streven naar deze certificering werken vaak aan het verbeteren van hun interne beleid en praktijken om een positieve impact op hun werknemers te hebben. Dit kan inhouden het aanbieden van leefbare lonen, het creëren van veilige en gezonde werkomgevingen, het aanbieden van voordelen die bijdragen aan het welzijn van werknemers, zoals flexibele werktijden, gezondheidsvoordelen, en professionele ontwikkelingsprogramma's. Enkele voorbeelden:

  • Financiële zekerheid en welzijn: Het bieden van financiële zekerheid aan medewerkers is niet alleen noodzakelijk voor hun algemene welzijn maar draagt ook bij aan een positieve werkcultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen. Denk hierbij aan een concurrerend salaris, bonussen, pensioenplannen en financieel advies om de financiële zekerheid van medewerkers te waarborgen.
  • Gezondheid en fysiek welzijn: In veel landen wordt basisgezondheidszorg doorgaans door de overheid ondersteund, maar als dit niet het geval is, rust de verantwoordelijkheid op de organisatie zelf.  Daarnaast kan ook worden voorzien in aanvullende gezondheidsregelingen voor de werknemers, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en extra verzekeringen voor tandartsbehandelingen bijvoorbeeld.
  • Aanvullende regelingen en ondersteuning: Extra regelingen die het welzijn van medewerkers ondersteunen, zoals ouderschapsverlof. De duur van het verlof en de mate waarin het wordt aangeboden, beïnvloedt de algehele tevredenheid van werknemers en draagt bij aan een hogere score in het B-Corp certificeringsproces. Andere voorbeelden zijn flexibele werktijden, financiële steun voor opleidingen en counselingdiensten ter ondersteuning van het welzijn van medewerkers.
  • Initiatieven voor gezondheid en welzijn: Initiatieven die de gezondheid en het welzijn van medewerkers bevorderen, zoals de mogelijkheid om na het werk te sporten, stimulering van voldoende beweging gedurende de dag, het gebruik van sta-bureaus, en het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van het personeel. Een voorbeeld hiervan is het vitaliteitsbudget dat bij De Duurzame Adviseurs beschikbaar is, waarmee de organisatie actief investeert in het welzijn van haar medewerkers.

Ook is de mate van inclusiviteit en diversiteit binnen het bedrijf erg belangrijk, evenals het bevorderen van een cultuur waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Dit omvat het ontwikkelen van duidelijke communicatiekanalen, het betrekken van werknemers bij besluitvormingsprocessen en het waarborgen van gelijke kansen voor iedereen.

Gemeenschap

Ook het impactgebied ‘gemeenschap’ is een onderdeel van de B-Corp certificering, waarbij bedrijven worden beoordeeld op hun positieve impact op de gemeenschappen waarin ze opereren. Dit omvat een breed scala aan activiteiten en initiatieven, variërend van lokale betrokkenheid en economische impact tot het bevorderen van diversiteit, inclusie en eerlijke handelspraktijken.

Een B-Corp zet zich niet alleen in voor winst, maar ook voor het welzijn van de gemeenschap. Dit betekent actieve bijdragen leveren aan lokale economieën, het ondersteunen van maatschappelijke projecten, en het creëren van banen die eerlijk en inclusief zijn. Bedrijven worden aangemoedigd om verder te kijken dan hun directe zakelijke belangen en een positieve rol te spelen in de maatschappelijke ontwikkeling.

Een kernaspect van het impactgebied Gemeenschap is hoe een bedrijf zijn leveranciers en partners kiest. B-Corps streven naar ethische supply chains, waarbij voorkeur wordt gegeven aan leveranciers die gelijke waarden delen op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid. Dit kan betekenen dat men werkt met lokale leveranciers om de lokale economie te ondersteunen of kiest voor leveranciers die duurzame praktijken hanteren.

Daarnaast spelen B-Corps een rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de gemeenschap. Dit houdt in dat er bewuste inspanningen worden gedaan om een werkomgeving te creëren die toegankelijk is voor mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun achtergrond, geslacht, etniciteit of seksuele oriëntatie. Dit strekt zich ook uit tot de bedrijfspraktijken buiten de eigen organisatie, waarbij B-Corps initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit en kansen voor ondervertegenwoordigde groepen.

Het impactgebied Gemeenschap is ook gericht op het milieu en hoe bedrijven bijdragen aan de bescherming en het herstel ervan. Dit kan variëren van het verminderen van de ecologische voetafdruk tot het actief deelnemen aan of financieren van milieuprojecten die ten goede komen aan de gemeenschap en de planeet.

Milieu

Het impactgebied Milieu binnen de B-Corp certificering richt zich op de algehele milieubeheerpraktijken van een bedrijf en de impact ervan op lucht, klimaat, water, land en biodiversiteit. Dit omvat zowel de directe impact van de bedrijfsvoering als, indien van toepassing, de toeleveringsketen en distributiekanalen van het bedrijf. Bedrijven die worden erkend binnen dit impactgebied, hebben vaak innovatieve milieuvriendelijke productieprocessen en verkopen producten of diensten die een positief milieueffect hebben, zoals het genereren van hernieuwbare energie, het verminderen van consumptie of afval, het behouden van land of wilde dieren, het bieden van minder toxische alternatieven op de markt, of het onderwijzen van mensen over milieuproblemen.

Recente ontwikkelingen in de B-Corp certificeringsnormen benadrukken het belang van Environmental Stewardship & Circularity. Dit volgt op het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, ondertekend door 196 landen, met als doel het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en tegen 2050 in harmonie met de natuur te leven. Dit raamwerk vraagt ook bedrijven om hun impact en afhankelijkheden van biodiversiteit te monitoren, te beoordelen en transparant te rapporteren. De nieuwe voorgestelde normen voor B-Corp certificering vereisen dat bedrijven een beoordeling uitvoeren van hun operaties en waardeketen om hun aanzienlijke (materiële) milieueffectgebieden te identificeren en op basis van deze beoordeling een strategie te definiëren om hun daadwerkelijke en potentiële impacts te verminderen.

Deze verschuiving naar een meer gerichte benadering van milieubeheer weerspiegelt de groeiende bewustwording van de planetaire grenzen en het belang van het nemen van significante acties om deze niet te overschrijden. De normen moedigen bedrijven aan om niet alleen incrementele verbeteringen te maken maar ook om significante acties te ondernemen, zoals het zich verbinden aan 100% hernieuwbare elektriciteit en het streven naar nul afval naar stortplaatsen. Grotere bedrijven worden ook gevraagd om een waterbeheerstrategie te ontwikkelen met als doel niet meer dan hun evenredige deel van de beschikbare hernieuwbare voorraden van het lokale stroomgebied te gebruiken.

De uitdagingen en obstakels voor bedrijven bij het adopteren van deze thema's variëren sterk, vooral omdat de impact op de natuur en de benodigde acties locatiespecifiek zijn, met contextspecifieke reacties en doelen. Desondanks benadrukt de voortdurende ontwikkeling van de B-Corp standaarden het fundamentele belang van het opereren binnen ecologisch veilige grenzen en de interdependentie tussen natuur, maatschappij en economie voor een duurzame toekomst.

Klanten

Tot slot hebben we het impactgebied Klanten binnen de B-Corp certificering dat zich richt op de waarde die bedrijven creëren voor hun directe klanten en de consumenten van hun producten of diensten. Dit gebied omvat zaken zoals ethische en positieve marketing, garantie en kwaliteitsborging van producten en diensten, gegevensprivacy, gegevensbeveiliging en meer. Het doel is om te zorgen dat bedrijven een positieve impact hebben op hun klanten, niet alleen door het aanbieden van hoogwaardige producten en diensten, maar ook door het handhaven van een verantwoordelijke en transparante communicatie en het waarborgen van de privacy en veiligheid van klantgegevens.

De B-Impact Assessment, het uitgebreide beoordelingsinstrument gebruikt door B Lab dat verderop in dit boek in meer detail wordt besproken, beoordeelt bedrijven op dit gebied door te kijken naar hoe zij omgaan met hun klanten en in hoeverre zij bijdragen aan het oplossen van sociale problemen via hun producten of diensten. Dit kan bijvoorbeeld onderwijs- of gezondheidsproducten omvatten, maar ook diensten die de sociale impact van andere bedrijven of organisaties verbeteren. Bedrijven worden aangemoedigd om feedbackkanalen te creëren, ethische marketingpraktijken te hanteren en kwaliteitscontroles in te stellen om de tevredenheid en veiligheid van hun klanten te garanderen.

Het is hoofdzaak voor B-Corps om een positieve en directe relatie met hun klanten te onderhouden, waarbij respectvolle praktijken en beleid voor klanten hand in hand gaan met sociaal en milieuverantwoordelijke bedrijfspraktijken. Dit houdt in dat bedrijven mechanismen moeten hebben om te verzamelen en te begrijpen of hun producten of diensten daadwerkelijk een positief effect hebben op degenen die ze kopen of gebruiken, en om succes binnen het bedrijf te monitoren op basis van klantenfeedback.

De inclusie van het klantenimpactgebied laat duidelijk zien dat voor het realiseren van een betere wereld, klanten en cliënten een belangrijke factor zijn. Dit betekent dat B-Corp gecertificeerde bedrijven niet alleen worden beoordeeld op basis van hoe ze intern opereren, maar ook op hoe ze externe relaties met hun klanten en de bredere gemeenschap onderhouden. Het is een erkenning dat bedrijven een integrale rol spelen in het leven van hun klanten en dat hun verantwoordelijkheid verder gaat dan het eenvoudige aanbieden van producten of diensten.

Wil je met B Corp-certificering aan de slag?

Bekijk onze werkwijze op onze B Corp pagina.

Reacties
Categorieën