Toename duurzaamheidscertificaten- en richtlijnen: Organisaties zien door de bomen het bos niet meer

Toename duurzaamheidscertificaten- en richtlijnen: Organisaties zien door de bomen het bos niet meer

Een duurzaamheidscertificaat of richtlijn toont aan dat een organisatie aan bepaalde duurzaamheidsnormen voldoet. Nu duurzaam ondernemen steeds hoger als punt op de agenda staat van diverse organisaties, neemt het aantal duurzaamheidscertificaten- en richtlijnen toe. Je hebt certificaten en richtlijnen op verschillende niveaus, zoals systeemcertificering of certificering op productniveau. Steeds meer organisaties zien door de toename van het aantal certificaten en richtlijnen door de bomen het bos niet meer. Wij geven daarom graag toelichting op een aantal belangrijke certificaten en richtlijnen.

De CO2-Prestatieladder: 

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met het verminderen van de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er in de keten ook inspanning geleverd om de CO2-uitstoot te verminderen. Bij de CO2-prestatieladder wordt er gefocust op activiteiten die CO2 uitstoot veroorzaken. De eisen die horen bij de CO2-prestatieladder komen voort uit vier invalshoeken:

 • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en het opstellen van de CO2-footprint;
 • B- Reductie: Het opstellen van reductiemaatregelen en berekenen van CO2-reductiedoelstellingen;
 • C- Transparantie: Structurele interne en externe communicatie over het CO2-beleid;
 • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Jaarlijks zal er een externe audit plaatsvinden om te controleren of de organisatie aan alle eisen voldoet.

De CO2-prestatieladder biedt verschillende voordelen. Het behalen van het certificaat kan financieel voordeel opleveren bij aanbestedingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-prestatieladder twee keer zo snel CO2reduceren als het Nederlandse gemiddelde (1,6% per jaar). In totaal zijn er in Nederland al meer dan 1200 bedrijven gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. De investering in certificering kan zich op langere termijn terugverdienen in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Meer weten over de CO2-Prestatieladder?

MVO Prestatieladder: 

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm waarmee organisaties onafhankelijk hun prestaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen aantonen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen waarin Profit (economisch), People (sociaal) en Planet (ecologisch) centraal staan. Dit houdt in dat je als organisatie niet alleen denkt aan veel geld verdienen, maar ook oog hebt voor mens, milieu en maatschappij. Met de MVO Prestatieladder richt je als organisatie een managementsysteem in dat stuurt op 31 MVO thema’s, zoals diversiteit, kinderarbeid en energie.

De MVO Prestatieladder kent 5 niveaus. Op het moment van certificeren wordt vastgesteld binnen welk niveau je als organisatie valt. De hoogte van het niveau is afhankelijk van de duurzame ontwikkelingen en ambities binnen de organisatie. Niveau 1 en 2 worden gezien als opstapniveau, waarbij je als organisatie binnen één jaar moet doorgroeien naar een hoger niveau. Je bent als organisatie vanaf niveau 3 niet meer verplicht om te klimmen op de ladder.

Net als de CO2-prestatieladder zal je als organisatie jaarlijks gecontroleerd worden of je aan de set van eisen voldoet.

De MVO Prestatieladder biedt het voordeel dat de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen middels een certificaat objectief worden aangetoond. Sinds 2015 wordt de MVO Prestatieladder zowel nationaal als internationaal erkend. Daarnaast worden organisaties gecertificeerd op de MVO Prestatieladder door grote opdrachtgevers en overheden sterk gewaardeerd.

Meer weten over de MVO Prestatieladder?

CSRD (voorheen NFRD): 

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is de opvolger van de NFRD (Non-Financial Reporting Directive). De CSRD is, anders dan de CO2- en MVO Prestatieladder, een rapportage richtlijnover de positieve en negatieve impact van organisatie activiteiten op mens, milieu en maatschappij. De richtlijn bestaat uit een set standaarden waarop organisaties moeten rapporteren, zoals CO2-uitstoot, biodiversiteit en mensenrechten.

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor alle bedrijven die nu vallen onder de NFRD en vanaf 2025 voor grote bedrijven die nu niet aan de NFRD hoeven te voldoen. Je valt onder categorie groot als je voldoet aan minimaal twee van de onderstaande voorwaarden:

 • Gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250
 • Een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
 • Een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen

De CSRD richtlijn is in het leven geroepen omdat veel ondernemingen onvoldoende informatie verstrekken over hun positieve en negatieve impact op mens, milieu en maatschappij. De tot op heden verstrekte informatie wordt door beleggers en andere belanghebbenden als onvoldoende betrouwbaar of niet vergelijkbaar gezien. De richtlijn zal voor meer eenduidigheid en betrouwbaarheid in informatie moeten zorgen, waardoor investeerders zich kunnen focussen op duurzame investeringen.

De CSRD kent, net als de CO2- en MVO Prestatieladder, een controleverplichting. De betrouwbaarheid van jouw duurzaamheidsverslaggeving zal door een accountant worden gecontroleerd met een beperkte mate van zekerheid.

Meer weten over de CSRD?

B Corp: 

B-Corp staat voor “Benefit Corporation” en is een internationale certificering gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. B-Corp gecertificeerde organisaties doorlopen een assessment waarbij gekeken wordt naar sociale en milieuprestaties. Om een B-Corp certificaat te behalen moet je als bedrijf:

Een assessmentscore van 80% of hoger halen

Een juridische verbintenis aangaan en verantwoording afleggen aan al je belanghebbenden over jouw sociale- en milieuprestaties

Transparant zijn door openbaar te communiceren over de prestaties op je eigen website en op de website van B-Lab

Om gecertificeerd te blijven moet je als organisatie het assessment regelmatig bijwerken en elke drie jaar laten verifiëren.

B-Corp organisaties worden gezien als leiders in de wereldwijde beweging voor een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie. Met deze beweging creëer je als organisatie vertrouwen bij de consument en je trekt potentiële werknemers aan. B-Corp certificering realiseer je alleen door teams en afdelingen te betrekken.

Meer weten over de B Corp?

ISO 14001:

ISO 14001 is een internationale norm over milieumanagement waarop organisaties zich kunnen laten certificeren. De eisen bij ISO 14001 kunnen worden gesplitst in vijf onderdelen:

 • Milieubeleid
 • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
 • Implementatie en uitvoering
 • Controle en corrigerende maatregelen
 • Beoordeling door de directie

In de praktijk vragen grote bedrijven en overheden het ISO 14001 certificaat in een aanbesteding. Met een ISO 14001 certificaat kun je laten zien als organisatie dat je voldoet aan de milieuwet- en regelgeving en milieuprestaties vooropstelt. ISO 14001 richt zich, anders dan bijvoorbeeld de MVO Prestatieladder, enkel op milieuaspecten.

Meer weten over de ISO 14001 norm?


Ben je zoekende welk duurzaamheidscertificaat het beste bij jouw organisatie past? Of weet je al op welk certificaat jullie je willen laten certificeren maar niet hoe? Wij denken graag met jullie mee.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte.


Reactie plaatsen