Alles wat je moet weten over de ISO 26000 en MVO.


ISO 26000 kan worden opgevat als een kapstok of een gestandaardiseerde leidraad aan de hand waarvan bedrijven en/of organisaties een MVO profiel op kunnen maken en vervolgens een MVO beleid kunnen opstellen.

Door middel van de ISO 26000 is het mogelijk voor bedrijven en of organisaties om op een praktische manier met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel van MVO en ISO 26000 is het zo groot mogelijk maken van de bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Iedere instelling bepaalt echter zelf, in samenwerking met de stakeholders, het gewenste ambitieniveau en de planning van de uitvoering.Korte feiten over ISO 26000

Type:Internationale richtlijn, opgesteld door 94 landen
Eerste versie:1 november 2010
Certificeerbaar:Nee, wel mogelijk via MVO Prestatieladder, NEN zelfverklaring of FIRAKernonderwerpen ISO 26000In de ISO 26000 worden zeven kernonderwerpen behandeld welke de basis structuur vormen. Bij de zeven kernonderwerpen heeft de ISO 26000 zeven MVO-principes benoemd en toegelicht welke van belang zijn voor de invulling van de kernonderwerpen.

Voor zowel de kernonderwerpen als de MVO-principes geldt dat de lijst altijd aangevuld kan worden met relevante punten welke van toepassing zijn op het MVO beleid van organisaties.

Diverse vragen die de ISO 26000 beantwoordt:

 • Waar gaat MVO exact over?
 • Wat zijn relevante MVO thema’s?
 • Hoe kan ik het best een succesvol MVO beleid opzetten en dit MVO beleid binnen de organisatie implementeren?
 • Hoe creëer ik de meeste betrokkenheid voor MVO bij zowel interne als externe stakeholders?
 • Hoe kan ik mijn huidige MVO beleid implementeren en mijn organisatie duidelijk laten profileren met MVO?MVO principes


 • Accountability
  Het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording.
 • Transparantie
  Het beschikbaar stellen van tijdige, duidelijke en volledige informatie t.a.v.: de activiteiten van de organisatie, de wijze van besluitvorming, de bron van financiële middelen, de effecten van haar activiteiten op people en planet, en de identiteit van haar stakeholders.
 • Ethisch gedrag
  Eerlijk, rechtvaardig en integer handelen, ethische gedragsstandaarden formuleren, conflicterende belangen van stakeholders integer oplossen.
 • Respect voor de belangen van stakeholders
  Identificeren en erkennen van stakeholders en met hen de dialoog aan gaan.
 • Respect voor de wet
  Voldoen aan de regel en geest van de wet.
 • Respect voor internationale gedragsnormen
  Daar waar regelgeving ontbreekt, houdt men zich aan de hoogste internationalegedragsnormen.
 • Respect voor mensenrechten
  Mensenrechten dienen gerespecteerd en bevorderd te worden.De 37 indicatoren van de ISO 26000De ISO 26000 is onderverdeeld in 37 indicatoren/aandachtspunten. Deze indicatoren zie je veel terug in diverse normen en richtlijnen. Uiteraard zijn er meer aandachtspunten te benoemen dus heeft uw organisatie nog meer onderwerpen die relevant zijn (denk bijvoorbeeld aan dierenwelzijn) dan kunnen die worden toegevoegd aan de lijst.PeopleArbeidsomstandigheden en volwaardig werk:


 • Werkgelegenheid
 • Verhouding tussen werkgever en werknemer
 • Gezondheid en veiligheid
 • Opleiding, onderwijs aard en organisatie van het werk
 • Diversiteit en kansen
 • Gelijke waardering voor mannen en vrouwen

 • Mensenrechten:


  • Strategie en beheer
  • Verbod op discriminatie
  • Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
  • Uitbanning van kinderarbeid
  • Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
  • Beveiligingsbeleid
  • Rechten van inheemse bevolking
  • Beoordeling
  • Sanering/marginalisering

  • Eerlijk zaken doen:


   • Gemeenschap
   • Corruptie
   • Publiek beleid
   • Concurrentiebelemmerend gedrag
   • Naleving

   • Consumenten aangelegenheden:


    • Gezondheid en veiligheid van consumenten
    • Etikettering van producten en diensten
    • Marketing communicatie
    • Privacy van klanten
    • NalevingPlanetMilieu, grondstoffen, energie en emissies:


 • Grondstoffen
 • Energie
 • Water
 • Biodiversiteit
 • Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen
 • Producten en diensten
 • Naleving
 • Transport
 • TotaalProfitBetrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap:


 • Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd
 • Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
 • Bijdrage aan het economische systeem.
Uitgangspunten ISO 26000

ISO 26000 is toe te passen voor alle organisaties. Hierbij maken type, omvang, sector en locatie geen enkel verschil. De richtlijn biedt ondersteuning aan organisaties in zowel de publieke als de private sector, in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden. ISO 26000 sluit aan bij internationale conventies, verdragen en richtlijnen, zoals die van de VN, ILO, OESO en Global Impact en vervangt deze nadrukkelijk niet.ISO 26000 niet certificeerbaarNatuurlijk klinkt het fantastisch dat de internationale ISO-norm is gepubliceerd om volgens internationale standaarden invulling te geven aan MVO, maar zoals eerder gezegd is ISO 26000 niet te certificeren. ISO 26000 is dan ook geen eisenstellend energiemanagementsysteem zoals ISO 9001 of ISO 140001. Deze twee normen beschrijven namelijk precies waar het systeem aan moet voldoen.

Het gevolg van de beslissing om ISO 26000 niet certificeerbaar te maken is een grote teleurstelling bij andere instanties. Al deze andere instanties voelden namelijk wél een grote behoefte om zelf een tool te ontwikkelen voor aanbestedende instanties. Dit is dan ook gelijk de reden waarom er nu zoveel verschillende certificaten in omloop zijn.

Dit is direct het grote zwak van de ISO 26000. Met name omdat dat de ISO 14001 norm wél te certificeren is. Desondanks heeft de ISO 26000 richtlijn vanaf begin af aan duidelijk gemaakt dat certificatie niet de intentie van de richtlijn is. Van de oorspronkelijke bedoeling van ISO 26000 is misbruik gemaakt, doordat nu bepaalde onderdelen van ISO 26000 wel te certificeren zijn. De belangrijkste reden om bepaalde onderdelen van ISO 26000 wel certificeerbaar te maken is de wint die hiermee te behalen valt.

ISO 26000 is te certificeren via de volgende instanties:
ISO 26000 in verhouding tot de MVO PrestatieladderBovenstaand werd de MVO-Prestatieladder kort aangehaald. De MVO-Prestatieladder is een initiatief van certificatie-instellingen Lloyds, DNV en KIWA. Hierbij hebben zich later nog vijf andere certificatie-instellingen aangesloten. De MVO-Prestatieladder voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkelingen concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

De MVO-Prestatieladder, certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor duurzaamheid (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage conform het Global Reporting Initiative (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.ZelfverklaringZoals eerder verteld, is ISO 26000 een richtlijn en geen eisenstellende norm én geen certificeerbaar managementsysteem. Daarom is ISO 26000 niet geschikt voor certificatie en geen keurmerk waar bedrijven gebruik van kunnen maken.

Wil jij laten zien dat je ISO 26000 hebt gebruikt?

Dat kan wel! Met de “Zelfverklaring ISO 26000” kun je laten zien hoe je met behulp van MVO de ISO 26000 hebt geïmplementeerd in je bedrijf. Deze handleiding van NEN helpt je daarbij op weg. Vervolgens kun je ervoor kiezen om deze zelfverklaring te plaatsen op het publicatieplatform van NEN.

Met behulp van deze Zelfverklaring ISO 26000 vertel je op welke manier je invulling hebt gegeven aan de hand van ISO 26000. Deze Zelfverklaring ISO 26000 is een rapportage en dus een vorm van communicatie van het bedrijf over het onderwerp MVO aan diverse stakeholders.

 


Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een MVO beleid? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het starten met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vind je hier.

Reactie plaatsen