CSRD Scope en GHG Protocol: Begrijp de Verschillen

CSRD Scope en GHG Protocol: Begrijp de Verschillen

Het vaststellen van de CSRD scope kan voor veel bedrijven een uitdaging zijn. Het wordt nog lastiger als je al rapporteert voor volgens het GHG Protocol en dit dan moet worden gecombineerd met de scope van de CSRD. Hoewel beide termen scope gebruiken, gaat het toch om wat anders. Dit onderscheid is belangrijk voor het correct voorbereiden van duurzaamheidsrapportages die niet alleen voldoen aan het GHG Protocol, maar ook aan de bredere, veelomvattende eisen van de CSRD.

We leggen uit wat precies bedoeld wordt met scopes binnen het GHG Protocol en hoe deze zich verhouden tot de scope zoals gedefinieerd onder de CSRD. Krijg een duidelijker beeld van de rapportageverplichtingen en begrijp hoe de twee kaders samenwerken om een consistente en vergelijkbare klimaatrapportage te bevorderen die zowel tussen sectoren als binnen sectoren toepasbaar is.


Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen


DE CSRD in het kort

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om uitgebreid te rapporteren over verschillende duurzaamheidsaspecten. Deze gaan veel verder dan de traditionele financiële verslaglegging. Van milieu-impact en sociaal beleid tot aan respect voor mensenrechten en organisatiebestuur – de CSRD wil dat bedrijven transparant zijn over de impact die zij maken op de wereld. Wil je meer weten voor wie de CSRD geldt en wanneer de eisen ingaan? Bekijk dan onze CSRD tijdlijn.


CSRD Scope 1 2 3

De CSRD scope verwijst naar de reikwijdte van de rapportageverplichtingen die bedrijven moeten naleven volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze Europese richtlijn vereist dat bedrijven uitgebreid rapporteren over een breed scala aan duurzaamheidsaspecten, ver voorbij de traditionele financiële verslaglegging. Het gaat hier niet alleen om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen, zoals beschreven in de scopes van het GHG Protocol, maar ook om andere belangrijke thema’s zoals sociaal beleid, werknemerswelzijn, respect voor mensenrechten en het bestuur van de organisatie (ESG). Deze brede benadering is bedoeld om investeerders, klanten en andere stakeholders een completer beeld te geven van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf en de impact die het heeft op de wereld.

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn ontwikkeld als onderdeel van de CSRD om specifieke rapportagevereisten en standaarden vast te stellen. Deze standaarden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de door bedrijven verstrekte informatie volledig, consistent en vergelijkbaar is. De ESRS omvatten verschillende aspecten van duurzaamheid, niet alleen milieu-impact maar ook sociale en bestuur aspecten. Ze omvatten ook richtlijnen voor het rapporteren van Scope 1, Scope 2, en Scope 3 emissies, in lijn met het GHG Protocol.


Onder de CSRD focust ESRS E1 op het bredere aspect van klimaatverandering, dat niet alleen de emissiedetails omvat zoals omschreven door het GHG Protocol, maar ook andere gerelateerde klimaatimpacten en activiteiten. Door het methodologische raamwerk van het GHG Protocol te gebruiken, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze uitgebreide en consistente klimaatgerelateerde gegevens leveren die overeenkomen met de normen van ESRS E1.

Deze integratie zorgt ervoor dat:

  • Bedrijven rapporteren niet alleen over emissies, maar ook over bredere impact en strategieën gerelateerd aan klimaatverandering.
  • Er consistentie en vergelijkbaarheid is in de gerapporteerde gegevens over verschillende sectoren en geografische gebieden, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker is om de milieu-impact van bedrijven te begrijpen.


De CSRD vraagt van bedrijven dat ze gedetailleerd rapporteren over hun inzet voor duurzaamheid en de impact die ze hebben op het milieu. Dit doet de CSRD door gebruik te maken van de systemen van het GHG Protocol voor het rapporteren van klimaatgerelateerde gegevens. Hoewel de CSRD zelf niet de termen "CSRD Scope 1, 2 of 3" gebruikt, wordt er wel van bedrijven verwacht dat zij hun uitstoot rapporteren volgens deze categorieën van het GHG Protocol. Dit helpt om de gegevens over het klimaat consistent en vergelijkbaar te maken tussen verschillende sectoren.

Het GHG Protocol biedt een manier die over de hele wereld wordt gebruikt om uitstoot van broeikasgassen te meten en te melden. Het bestaat uit:

  • Scope 1 (Directe uitstoot): Dit gaat over uitstoot die direct door het bedrijf wordt veroorzaakt.
  • Scope 2 (Indirecte energie-uitstoot): Dit betreft de uitstoot van de energie die het bedrijf inkoopt en gebruikt.
  • Scope 3 (Andere indirecte uitstoot): Dit omvat alle andere indirecte uitstoot die veroorzaakt wordt door activiteiten van het bedrijf, maar die gebeuren bij bronnen die niet door het bedrijf zelf worden beheerd.

Deze manier van indelen is ook opgenomen in andere standaarden voor rapportage, waaronder de CSRD van de Europese Unie. Lees meer informatie over het GHG protocol in onze kennisbank.


Waarom de verwarring?

De term CSRD scope kan verwarring veroorzaken omdat hij direct doet denken aan de specifieke scopes van emissies uit het GHG Protocol. Echter, scope binnen de context van CSRD heeft een bredere betekenis en slaat op de reikwijdte van duurzaamheidsinformatie die bedrijven moeten rapporteren, niet alleen op broeikasgasemissies. Dit omvat een breed scala aan thema's, van milieu- en sociale impact tot werknemerswelzijn en bestuurspraktijken.


Hoe De Duurzame Adviseurs kunnen helpen

Bij De Duurzame Adviseurs zijn we er om je te helpen navigeren door de complexiteit van duurzaamheidsrapportage. Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij het begrijpen en implementeren van de vereisten van zowel het GHG Protocol als de CSRD. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw rapportage niet alleen voldoet aan de regelgeving, maar ook waardevolle inzichten biedt voor het verbeteren van jouw duurzaamheidsprestaties.

Als je meer wilt weten over hoe je jouw bedrijf kunt voorbereiden op deze rapportagevereisten en hoe je door de mogelijke verwarring heen kunt werken, neem dan contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de huidige vereisten, maar ook klaar is voor de duurzame toekomst.

Reactie plaatsen